Οι Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού λειτουργούν σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας (υπ' αριθμ. 12360/12.07.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 2532), και τις όμοιές της 7450/19-5-2020 (Β΄ 2106), 9775/26-6-2020 (Β΄ 2682), 11413/29-6-2021 (Β΄ 2884), 4720/10.03.2022 (Β’ 1534) και 8727/28.04.2023 (Β' 2912).

Σκοπός και αποστολή των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού είναι η εκπαίδευση σπουδαστών/στριών για την άσκηση του επαγγέλματος του/της ξεναγού στην Ελλάδα κατά την έννοια της  παρ. 1 του άρθρου 1 και της περ. α) του άρθρου 2 του ν. 710/1977, όπως ισχύει.

Αποτελούν μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διάρκειας δύο (2) εκπαιδευτικών ετών.

Η εισαγωγή στις Σχολές Ξεναγών πραγματοποιείται κατόπιν Προκήρυξης του Υπουργείου Τουρισμού και η επιλογή γίνεται με μοριοδότηση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες/Ελληνίδες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και υπήκοοι κρατών εκτός της ΕΕ, εφόσον διαμένουν νόμιμα στη χώρα και γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα (επίπεδο Γ2/C2).

Το 70% των προκηρυσσόμενων θέσεων καλύπτεται από αποφοίτους γενικού ή επαγγελματικού λυκείου και το 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλοι/όλες οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, πρέπει να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2, τουλάχιστον δύο (πέραν της ελληνικής) ξένων γλωσσών.

Η φοίτηση στη Σχολή Ξεναγών παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ώρες ή/και απογευματινές ώρες.

  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Ξεναγών περιλαμβάνει:

 

α) 945 διδακτικές ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και επισκέψεων στα μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους της έδρας της Σχολής

β) 35 ημέρες εκπαιδευτικών εκδρομών

γ) 4 εργασίες-ξεναγήσεις

δ) γραπτές εξετάσεις 

ε) προφορικές διπλωματικές εξετάσεις. 

Οι σπουδαστές/στριες υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του Κανονισμού Σπουδών των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού (Β' 2532).

Στους σπουδαστές/στριες που έχουν ολοκληρώσει το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χορηγείται Δίπλωμα, με το οποίο μπορούν να αποκτήσουν βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του/της ξεναγού για όλη την Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 710/77, όπως ισχύει.

Νομοθετικό πλαίσιο για τις Σχολές Ξεναγών:

  • Ο ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (Α΄ 283). ΦΕΚ
  • Η υπ' αρ. Τ/7662/17.10.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων "Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών" (Β' 1375). ΦΕΚ
  • Η υπ' αρ. 12360/12-7-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 2532). ΦΕΚ
  • Η υπ' αρ. 7450/19-5-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού "Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12360/12-7-2017 «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας, των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β΄ 2532)".(Β΄ 2106). ΦΕΚ  
  • Η υπ' αρ. 9775/26-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού "Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12360/12.7.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β΄ 2532)" (Β΄ 2682). ΦΕΚ
  • Η υπ' αρ. 11413/29-6-2021  κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού "Τροποποίηση της υπ’  αρ. 12360/12-7-2017 «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας, των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β’ 2532), όπως ισχύει." (Β΄ 2884). ΦΕΚ
  • Η υπ' αρ. 4720/10.03.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού "Τροποποίηση της υπ’  αρ. 12360/12-7-2017 «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας, των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β’ 2532), όπως ισχύει." (Β’ 1534). ΦΕΚ
  • Η υπ' αρ. 8727/28.04.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού "Τροποποίηση της υπ’  αρ. 12360/12-7-2017 «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας, των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β’ 2532)"  (Β’ 2912). ΦΕΚ