Συνεχιζόμενη Κατάρτιση - Μετεκπαίδευση

Το Υπουργείο Τουρισμού λειτουργεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας τμήματα Μετεκπαίδευσης σύμφωνα με το ν. 1077/1980 όπως ισχύει, για τους ήδη εργαζομένους στον τουριστικό τομέα ή για πρόσκαιρα ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν μόνον εμπειρική γνώση του αντικειμένου εργασίας τους. 

Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 είναι προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία δεν εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση και οδηγούν στην απόκτηση αδιαβάθμητων τίτλων σπουδών.

Ειδικότητες:

 • Υπηρεσία Υποδοχής

 • Επισιτισμός

 • Μαγειρική Τέχνη

 • Ζαχαροπλαστική Τέχνη

 • Οροφοκομία

 • Στέλεχος Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας

Στα τμήματα Μετεκπαίδευσης γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή κατόπιν μοριοδότησης (α) Έλληνες υπήκοοι, (β) υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και (γ) υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε., σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα. Οι υποψήφιοι των περιπτώσεων (β) και (γ) πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα (επίπεδο Β2).

Βασικές προϋποθέσεις επιλογής:

Οι υποψήφιοι:

(α) να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια (ένσημα) συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί), σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανάλογα με την ειδικότητα μετεκπαίδευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν,

(β) να είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

(γ) να είναι ηλικίας έως 55 ετών.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται στις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού και σε μισθωμένες δομές σε πόλεις όπου δεν υφίστανται μονάδες κατάρτισης του Υπουργείου.

Τα μαθήματα αρχίζουν μετά την 16η Οκτωβρίου και λήγουν το αργότερο την 30ή Ιουνίου, πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές δυνατότητες του Υπουργείου, και διαρκούν από 2 έως 5 ώρες ημερησίως.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

(α) 380 ώρες διδασκαλίας (θεωρίας και εργαστηρίου) ανά ειδικότητα,

(β) γραπτές εξετάσεις για τα θεωρητικά μαθήματα και

(γ) γραπτές και εργαστηριακές ή προφορικές εξετάσεις για τα τεχνικά μαθήματα και το μάθημα της ξένης γλώσσας αντιστοίχως.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι μετεκπαιδευόμενοι δικαιούνται, για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, επίδομα μετεκπαίδευσης, που καθορίζεται και καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ..

Τα τμήματα και οι πόλεις στις οποίες λειτουργούν τμήματα Μετεκπαίδευσης, ο αριθμός μετεκπαιδευομένων ανά τμήμα, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών καθορίζονται ανά εκπαιδευτική περίοδο με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Τις εκπαιδευτικές περιόδους 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 λειτούργησαν συνολικά 97 Τμήματα Μετεκπαίδευσης σε 14 πόλεις (Ανάβυσσος Αττικής, Θεσσαλονίκη (Περαία), Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδος, Κέρκυρα, Ναύπλιο (Άργος), Λουτράκι (Κόρινθος), Πύργος, Καλαμάτα, Τρίκαλα, Βόλος και Χίος), ενώ περισσότεροι από 1.600 εργαζόμενοι και πρόσκαιρα άνεργοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα.

Νομοθετικό πλαίσιο

 • Κεφάλαιο Β’ του ν. 1077/1980 (Α’ 225) «Περί απασχολήσεως και μετεκπαιδεύσεως μισθωτών τουριστικών επιχειρήσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθ. 44 του ν. 1836/1989 (Α’ 89), άρθ. 25 του ν. 3105/2003 (Α’ 29), άρθ. 5§3 του ν. 3766/2009 (Α’ 102), άρθ. 22§6β του ν. 4276/2014 (Α’ 155), άρθ. 113 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) και άρθ. 78 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

 • Υπ’ αριθ. 11506/2.7.2018 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 4111/6.3.2020 (Β’ 1203)  και 11369/6.6.2022 (B’ 3002, διόρθωση σφάλματος Β’ 3212) όμοιες αποφάσεις.

 • Απόφαση Υπουργού 11505/2.7.2018 «Καθορισμός ορίου ηλικίας, χρόνου ανεργίας και αριθμού μετεκπαιδευόμενων ανέργων ανά Τμήμα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 19143/11.12.2020 όμοια απόφαση (Β’ 5521).

 • Υπ’ αριθ. 1052/19.1.2018 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός του αριθμού των επιλεγομένων από τους υποψηφίους για φοίτηση στα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών του Υπουργείου Τουρισμού, κατά ξενοδοχείο ή μονάδα τουριστικής επιχείρησης» (Β’ 124).

 • Υπ’ αριθ. 40368/14.10.1981 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εργασίας «Περί επιδόματος μετεκπαιδεύσεως και ασφαλίσεως φοιτώντων στα Τμήματα Μετεκπαιδεύσεως της ΣΤΕ» (Β’ 660).

 

met old1

             

 

 

 

 

 met old2

 

 

 

 

 

 

met old3

 

 

 

 

 

 

met old4

 

 

 

 

 

 

 

met old5