Πρακτικό με τους Πίνακες  Κατάταξης Προσληπτέων & Απορριπτέων.