ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση - Μετεκπαίδευση

Το Υπουργείο Τουρισμού λειτουργεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας τμήματα Μετεκπαίδευσης σύμφωνα με το ν. 1077/1980 όπως ισχύει, για τους ήδη εργαζομένους στον τουριστικό τομέα ή για πρόσκαιρα ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν μόνον εμπειρική γνώση του αντικειμένου εργασίας τους. 

Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 είναι προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία δεν εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση και οδηγούν στην απόκτηση αδιαβάθμητων τίτλων σπουδών.

Ειδικότητες:

 • Υπηρεσία Υποδοχής
 • Επισιτισμός
 • Μαγειρική Τέχνη
 • Ζαχαροπλαστική Τέχνη
 • Οροφοκομία

Στα τμήματα Μετεκπαίδευσης γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή κατόπιν μοριοδότησης (α) Έλληνες υπήκοοι, (β) υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και (γ) υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε., σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα. Οι υποψήφιοι των περιπτώσεων (β) και (γ) πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα (επίπεδο Β2).

Βασικές προϋποθέσεις επιλογής:

Οι υποψήφιοι:

(α) να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, είτε εκατό (100) ημερομίσθια (ένσημα) ανά έτος (συνολικά 300 ένσημα) είτε τριακόσια πενήντα (350) ημερομίσθια συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί) σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανάλογα με την ειδικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν,

(β) να είναι ηλικίας έως 55 ετών

Η διδασκαλία πραγματοποιείται στις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού και σε μισθωμένες δομές σε πόλεις όπου δεν υφίστανται μονάδες κατάρτισης του Υπουργείου.

Τα μαθήματα αρχίζουν μετά την 16η Οκτωβρίου και λήγουν το αργότερο την 30ή Ιουνίου, πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές δυνατότητες του Υπουργείου, και διαρκούν από 2 έως 5 ώρες ημερησίως.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

(α) 380 ώρες διδασκαλίας (θεωρίας και εργαστηρίου) ανά ειδικότητα,

(β) γραπτές εξετάσεις για τα θεωρητικά μαθήματα και

(γ) γραπτές και εργαστηριακές ή προφορικές εξετάσεις για τα τεχνικά μαθήματα και το μάθημα της ξένης γλώσσας αντιστοίχως.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι μετεκπαιδευόμενοι δικαιούνται, για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, επίδομα μετεκπαίδευσης, που καθορίζεται και καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ..

Τα τμήματα και οι πόλεις στις οποίες λειτουργούν τμήματα Μετεκπαίδευσης, ο αριθμός μετεκπαιδευομένων ανά τμήμα, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών καθορίζονται ανά εκπαιδευτική περίοδο με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 η λειτουργία των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης ξεκίνησε στις 26.11.2018 σε δέκα πόλεις (Ανάβυσσος Αττικής, Θεσσαλονίκη (Περαία), Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Χανιά, Ρόδος, Κέρκυρα, Πύργος Πελοποννήσου, Καλαμάτα, Βόλος και Χίος) και θα ολοκληρωθεί στις 12.4.2019.

Νομοθετικό πλαίσιο

 • Κεφάλαιο Β’ του ν. 1077/1980 (Α’ 225) «Περί απασχολήσεως και μετεκπαιδεύσεως μισθωτών τουριστικών επιχειρήσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθ. 44 του ν. 1836/1989 (Α’ 89), άρθ. 25 του ν. 3105/2003 (Α’ 29), άρθ. 5§3 του ν. 3766/2009 (Α’ 102), άρθ. 22§6β του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και άρθ. 113 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).
 • Απόφαση Υπουργού 11506/2.7.2018 «Κανονισμός Λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου τουρισμού» (Β’ 2705).
 • Απόφαση Υπουργού 11505/2.7.2018 «Καθορισμός ορίου ηλικίας, χρόνου ανεργίας και αριθμού μετεκπαιδευόμενων ανέργων ανά Τμήμα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2705).
 • Απόφαση Υπουργού 1052/19.1.2018 «Καθορισμός του αριθμού των επιλεγομένων από τους υποψηφίους για φοίτηση στα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών του Υπουργείου Τουρισμού, κατά ξενοδοχείο ή μονάδα τουριστικής επιχείρησης» (Β’ 124).
 • Κοινή υπουργική απόφαση Δ1Ε/Φ.103/2/24.6.1981 [περιπτ. (α) και (β)] «Περί καθορισμού ειδικοτέρων προϋποθέσεων και προσόντων μετεκπαιδευομένων στα Τμήματα Μετεκπαιδεύσεως της Σ.Τ.Ε.» (Β’ 389).
 • Κοινή υπουργική απόφαση 40368/14.10.1981 «Περί επιδόματος μετεκπαιδεύσεως και ασφαλίσεως φοιτώντων στα Τμήματα Μετεκπαιδεύσεως της ΣΤΕ» (Β’ 660).

                      

                                                                 

                                      met old1

 

 

 

 

 

               met old2

 

 

 

 

 

met old3

 

 

 

 

 

                   met old4

 

 

 

 

 

met old5