Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας (πρώην ΙΕΚ Γαλαξιδίου)

Ανακοίνωση πρόσληψης

- Παράρτημα

- Παράρτημα Η/Υ

Υποβολή των αιτήσεων από τις 19/11/2022 και για 10 ημερολογιακές ημέρες.