Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του Ι.Ε.Κ. τουρισμού Ιονίων νήσων.

- Ανακοίνωση

- Παράρτημα

- Παράρτημα Η/Υ

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 15/11/2022 έως 24/11/2022.