Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση 

- Παράρτημα

Παράρτημα γλωσσομάθειας

Παράρτημα Η/Υ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15.10.2022 έως και 25.10.2022